Hallgatás
<< >>

Jakab Apostol levele 1. rész

1. 
Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, az elszórtan levő tizenkét nemzetségnek; üdvözletemet.
2. 
Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek,
3. 
Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.
4. 
A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.
5. 
Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.
6. 
De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.
7. 
Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;
8. 
A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.
9. 
Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú atyafi az ő nagyságával;
10. 
A gazdag pedig az ő alacsonyságával: mert elmúlik, mint a fűnek virága.
11. 
Mert felkél a nap az ő hévségével, és megszárítja a füvet; és annak virága elhull, és ábrázatának kedvessége elvész: így hervad el a gazdag is az ő útaiban.
12. 
Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.
13. 
Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.
14. 
Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.
15. 
Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.
16. 
Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai!
17. 
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.
18. 
Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
19. 
Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.
20. 
Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja.
21. 
Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott ígét, a mely megtarthatja a ti lelkeiteket.
22. 
Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.
23. 
Mert ha valaki hallgatója az ígének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, a ki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát:
24. 
Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt.
25. 
De a ki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.
26. 
Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete hiábavaló.
27. 
Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet