Hallgatás
<< >>

Thessalonikabeliekhez írt I. levél 5. rész

1. 
Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek;
2. 
Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.
3. 
Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.
4. 
De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket.
5. 
Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!
6. 
Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.
7. 
Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg.
8. 
Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.
9. 
Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,
10. 
A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele.
11. 
Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is.
12. 
Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket;
13. 
És az ő munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek.
14. 
Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt.
15. 
Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt.
16. 
Mindenkor örüljetek.
17. 
Szüntelen imádkozzatok.
18. 
Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.
19. 
A Lelket meg ne oltsátok.
20. 
A prófétálást meg ne vessétek,
21. 
Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!
22. 
Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek!
23. 
Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
24. 
Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt.
25. 
Atyámfiai, imádkozzatok érettünk.
26. 
Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással.
27. 
Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi előtt.
28. 
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Ámen.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet