Hallgatás
<< >>

Galátziabeliekhez írt levél 5. rész

1. 
Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.
2. 
Ímé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ.
3. 
Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, a ki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.
4. 
Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.
5. 
Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.
6. 
Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.
7. 
Jól futottatok; kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak?
8. 
Ez a hitetés nem attól van, a ki titeket hív.
9. 
Kis kovász az egész tésztát megkeleszti.
10. 
Bizodalmam van az Úrban ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek; de a ki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen.
11. 
Én pedig atyámfiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya.
12. 
Bárcsak ki is metszetnék magukat, a kik titeket bujtogatnak.
13. 
Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.
14. 
Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
15. 
Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek.
16. 
Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.
17. 
Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.
18. 
Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.
19. 
A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.
20. 
Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,
21. 
Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.
22. 
De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
23. 
Az ilyenek ellen nincs törvény.
24. 
A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
25. 
Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.
26. 
Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet