Hallgatás
<< >>

Korinthusbeliekhez írt II. levél 3. rész

1. 
Elkezdjük-é ismét ajánlgatni magunkat? Vagy talán szükségünk van, mint némelyeknek, ajánló levelekre hozzátok, avagy tőletek?
2. 
A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, a melyet ismer és olvas minden ember;
3. 
A kik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tentával, hanem az élő Isten Lelkével írva; nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira.
4. 
Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van.
5. 
Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint magunkból; ellenkezőleg a mi alkalmatos voltunk az Istentől van:
6. 
A ki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít.
7. 
Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges vala, úgyhogy Izráel fiai nem is nézhettek Mózes orczájára arczának elmúló dicsősége miatt:
8. 
Hogyne volna még inkább dicsőséges a léleknek szolgálata?
9. 
Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata?
10. 
Sőt a dicsőített nem is dicsőséges ebben a részben az őt meghaladó dicsőség miatt.
11. 
Mert ha dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, a mi megmarad.
12. 
Azért ilyen reménységben nagy nyiltsággal szólunk;
13. 
És nem, miként Mózes, a ki leplet borított az orczájára, hogy ne lássák Izráel fiai az elmulandónak végét.
14. 
De megtompultak az ő elméik. Mert ugyanaz a lepel mind e mai napig ott van az ó szövetség olvasásánál felfedetlenül, mivelhogy a Krisztusban tűnik el;
15. 
Sőt mind máig, a mikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívökre.
16. 
Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel.
17. 
Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.
18. 
Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet