Hallgatás
<< >>

Lukács Evangyélioma 3. rész

1. 
Tibérius császár uralkodásának tizenötödik esztendejében pedig, mikor Júdeában Ponczius Pilátus volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitis tartományának pedig negyedes fejedelme az ő testvére Filep, Abiléné negyedes fejedelme meg Lisániás,
2. 
Annás és Kajafás főpapsága alatt, lőn az Úrnak szava Jánoshoz, a Zakariás fiához, a pusztában,
3. 
És méne a Jordán mellett lévő minden tartományba prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatjára;
4. 
A mint meg van írva Ésaiás próféta beszédeinek könyvében, ki ezt mondja: Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit.
5. 
Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyíttatik; és az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös útak símákká lesznek;
6. 
És meglátja minden test az Istennek szabadítását.
7. 
Monda azért a sokaságnak, a mely kiméne hozzá, hogy általa megkereszteltessék: Viperák fajzati, kicsoda intett meg titeket, hogy a bekövetkező harag elől meneküljetek?
8. 
Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.
9. 
Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére: minden fa azért, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik.
10. 
És megkérdé őt a sokaság, mondván: Mit cselekedjünk tehát?
11. 
Ő pedig felelvén, monda nékik: A kinek két köntöse van, egyiket adja annak, a kinek nincs; és a kinek van eledele, hasonlókép cselekedjék.
12. 
És eljövének a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondának néki: Mester, mit cselekedjünk?
13. 
Ő pedig monda nékik: Semmi többet ne követeljetek, mint a mi előtökbe rendeltetett.
14. 
És megkérdék őt a vitézek is, mondván: Hát mi mit cselekedjünk? És monda nékik: Senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok; és elégedjetek meg zsoldotokkal.
15. 
Mikor pedig a nép várt és szívökben mind azon gondolkoztak János felől, hogy vajjon nem ő-é a Krisztus;
16. 
Felele János mindeneknek, mondván: Én ugyan keresztellek titeket vízzel; de eljő, a ki nálamnál erősebb, a kinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam: az majd keresztel titeket Szent Lélekkel és tűzzel:
17. 
Kinek szórólapátja kezében van, és megtisztítja szérűjét; és a gabonát az ő csűrébe takarja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.
18. 
És még sok egyebekre is intvén őket, hirdeté az evangyéliomot a népnek.
19. 
Mikor pedig Heródes, a negyedes fejedelem, megfeddetett ő tőle Heródiásért, az ő testvérének, Filepnek feleségéért és mindama gonoszságokért, a miket Heródes cselekedett,
20. 
Ez még azzal tetézte mindezeket, hogy Jánost tömlöczbe vetteté.
21. 
Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett, és imádkozott, megnyilatkozék az ég,
22. 
És leszálla ő reá a Szent Lélek testi ábrázatban mint egy galamb, és szózat lőn mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm!
23. 
Maga Jézus pedig mintegy harmincz esztendős volt, mikor tanítani kezdett, ki, a mint állítják vala, a József fia vala, ez pedig a Hélié,
24. 
Ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannáé, ez Józsefé,
25. 
Ez Matthatiásé, ez Ámosé, ez Naumé, ez Eslié, ez Naggaié,
26. 
Ez Maáté, ez Matthatiásé, ez Sémeié, ez Józsefé, ez Júdáé,
27. 
Ez Joannáé, ez Rhésáé, ez Zorobábelé, ez Saláthielé, ez Nérié,
28. 
Ez Melkié, ez Addié, ez Hosámé, ez Elmodámé, ez Éré,
29. 
Ez Jóséé, ez Eliézeré, ez Jórimé, ez Mattáté, ez Lévié,
30. 
Ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónáné, ez Eliákimé,
31. 
Ez Méleáé, ez Maináné, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé,
32. 
Ez Jesséé, ez Obedé, ez Boázé, ez Sálmoné, ez Naássoné,
33. 
Ez Aminádábé, ez Arámé, ez Esroné, ez Fáresé, ez Júdáé.
34. 
Ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Nákhoré,
35. 
Ez Sárukhé, ez Ragávé, ez Fáleké, ez Eberé, ez Saláé,
36. 
Ez Kajnáné, ez Arfaksádé, ez Semé, ez Noéé, ez Lámekhé,
37. 
Ez Mathuséláé, ez Énókhé, ez Járedé, ez Mahalaléelé, ez Kajnáné,
38. 
Ez Énósé, ez Sethé, ez Ádámé, ez pedig az Istené.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet