Hallgatás
<< >>

Máté Evangyélioma 24. rész

1. 
És kijővén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit.
2. 
Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik.
3. 
Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?
4. 
És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,
5. 
Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
6. 
Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.
7. 
Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.
8. 
Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
9. 
Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
10. 
És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
11. 
És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.
12. 
És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
13. 
De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.
14. 
És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.
15. 
Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg):
16. 
Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;
17. 
A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen;
18. 
És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye.
19. 
Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon.
20. 
Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon:
21. 
Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.
22. 
És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.
23. 
Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek.
24. 
Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.
25. 
Ímé eleve megmondottam néktek.
26. 
Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek.
27. 
Mert a miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.
28. 
Mert a hol a dög, oda gyűlnek a keselyűk.
29. 
Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.
30. 
És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.
31. 
És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.
32. 
A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár:
33. 
Azonképen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.
34. 
Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek.
35. 
Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.
36. 
Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.
37. 
A miképen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.
38. 
Mert a miképen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a melyen Noé a bárkába méne.
39. 
És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.
40. 
Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.
41. 
Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.
42. 
Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.
43. 
Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.
44. 
Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.
45. 
Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?
46. 
Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál.
47. 
Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt.
48. 
Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt;
49. 
És az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene:
50. 
Megjő annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem gondolja,
51. 
És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet