Hallgatás
<< >>

Máté Evangyélioma 22. rész

1. 
És megszólalván Jézus, ismét példázatokban beszél vala nékik, mondván:
2. 
Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, a ki az ő fiának menyegzőt szerze.
3. 
És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, a kik a menyegzőre hivatalosak valának; de nem akarnak vala eljőni.
4. 
Ismét külde más szolgákat, mondván: Mondjátok meg a hivatalosoknak: Ímé, ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden; jertek el a menyegzőre.
5. 
De azok nem törődvén vele, elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe;
6. 
A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazák és megölék őket.
7. 
Meghallván pedig ezt a király, megharaguvék, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté.
8. 
Akkor monda az ő szolgáinak: A menyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók.
9. 
Menjetek azért a keresztútakra, és a kiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe.
10. 
És kimenvén azok a szolgák az útakra, begyűjték mind a kiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelék a menyegző vendégekkel.
11. 
Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, a kinek nem vala menyegzői ruhája.
12. 
És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata.
13. 
Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
14. 
Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.
15. 
Ekkor a farizeusok elmenvén, tanácsot tartának, hogy szóval ejtsék őt tőrbe.
16. 
És elküldék hozzá tanítványaikat a Heródes pártiakkal, a kik ezt mondják vala: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy és az Isten útját igazán tanítod, és nem törődöl senkivel, mert embereknek személyére nem nézel.
17. 
Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz: Szabad-é a császárnak adót fizetnünk, vagy nem?
18. 
Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat, monda: Mit kisértgettek engem, képmutatók?
19. 
Mutassátok nékem az adópénzt. Azok pedig oda vivének néki egy dénárt.
20. 
És monda nékik: Kié ez a kép, és a felírás?
21. 
Mondának néki: A császáré. Akkor monda nékik: Adjátok meg azért a mi a császáré a császárnak; és a mi az Istené, az Istennek.
22. 
És ezt hallván, elcsodálkozának; és ott hagyván őt, elmenének.
23. 
Ugyanazon a napon menének hozzá a sadduczeusok, a kik a feltámadást tagadják, és megkérdezék őt,
24. 
Mondván: Mester, Mózes azt mondotta: Ha valaki magzatok nélkül hal meg, annak testvére vegye el annak feleségét, és támaszszon magot testvérének.
25. 
Vala pedig minálunk hét testvér: és az első feleséget vevén, meghala; és mivelhogy nem vala magzata, feleségét a testvérére hagyá;
26. 
Hasonlóképen a második is, a harmadik is, mind hetediglen.
27. 
Legutoljára pedig az asszony is meghala.
28. 
A feltámadáskor azért a hét közül melyiké lesz az asszony? Mert mindeniké vala.
29. 
Jézus pedig felelvén, monda nékik: Tévelyegtek, mivelhogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát.
30. 
Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben.
31. 
A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-é, a mit az Isten mondott néktek, így szólván:
32. 
Én vagyok az Ábrahám Istene, és az Izsák Istene, és a Jákób Istene; az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene.
33. 
És a sokaság ezt hallván, csodálkozék az ő tudományán.
34. 
A farizeusok pedig, hallván, hogy a sadduczeusokat elnémította vala, egybegyűlének;
35. 
És megkérdé őt közülök egy törvénytudó, kisértvén őt, és mondván:
36. 
Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?
37. 
Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
38. 
Ez az első és nagy parancsolat.
39. 
A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
40. 
E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.
41. 
Mikor pedig a farizeusok összegyülekezének, kérdezé őket Jézus,
42. 
Mondván: Miképen vélekedtek ti a Krisztus felől? kinek a fia? Mondának néki: A Dávidé.
43. 
Monda nékik: Miképen hívja tehát őt Dávid lélekben Urának, ezt mondván:
44. 
Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.
45. 
Ha tehát Dávid Urának hívja őt, mi módon fia?
46. 
És senki egy szót sem felelhet vala néki; sem pedig nem meri vala őt e naptól fogva többé senki megkérdezni.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet