<< >>

Zsoltárok könyve 119. rész

1. 
Boldogok, a kiknek útjok feddhetetlen, a kik az Úr törvényében járnak.
2. 
Boldogok, a kik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt.
3. 
És nem cselekesznek hamisságot; az ő útaiban járnak.
4. 
Te parancsoltad Uram, hogy határozataidat jól megőrizzük.
5. 
Vajha igazgattatnának az én útaim a te rendeléseid megőrzésére!
6. 
Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra!
7. 
Hálát adok néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságod ítéleteire.
8. 
A te rendeléseidet megőrzöm; soha ne hagyj el engem!
9. 
Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartása által?
10. 
Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól!
11. 
Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.
12. 
Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre.
13. 
Ajkaimmal hirdetem a te szádnak minden ítéletét.
14. 
Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban.
15. 
A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek.
16. 
Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el.
17. 
Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te beszédedet.
18. 
Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát.
19. 
Jövevény vagyok e földön, ne rejtsd el tőlem a te parancsolataidat.
20. 
Elfogyatkozik az én lelkem, a te ítéleteid után való szüntelen vágyódás miatt.
21. 
Megdorgálod a kevélyeket; átkozottak, a kik elhajolnak parancsolataidtól.
22. 
Fordítsd el rólam a szidalmat és gyalázatot, mert megőriztem a te bizonyságaidat!
23. 
Még ha fejedelmek összeülnek, ellenem beszélnek is; a te szolgád a te rendeléseidről gondolkodik.
24. 
A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim.
25. 
Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te igéreted szerint.
26. 
Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!
27. 
Add értenem a te határozataidnak útát, hogy gondolkodjam a te csodálatos dolgaidról!
28. 
Sír a lelkem a keserűség miatt; vigasztalj meg a te igéd szerint!
29. 
A hamisságnak útját távoztasd el tőlem, és a te törvényeddel ajándékozz meg engem!
30. 
Az igazság útját választottam; a te ítéleteid forognak előttem.
31. 
Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz; Uram, ne hagyj megszégyenülni!
32. 
A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet!
33. 
Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig.
34. 
Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből.
35. 
Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban.
36. 
Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre.
37. 
Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiábavalóságot; a te útadon éltess engemet.
38. 
Teljesítsd igéretedet a te szolgádnak, a ki fél téged.
39. 
Fordítsd el tőlem a gyalázatot, a mitől félek; hiszen jók a te ítéleteid.
40. 
Ímé, kivánkozom a te határozataid után; éltess engem a te igazságod által.
41. 
És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, a mint megigérted,
42. 
Hogy megfelelhessek az engem gyalázónak, hiszen bizodalmam van a te igédben!
43. 
És az igazságnak beszédét se vedd el soha az én számtól, mert várom a te ítéleteidet!
44. 
És megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké.
45. 
És tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem.
46. 
És a királyok előtt szólok a te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg.
47. 
És gyönyörködöm a te parancsolataidban, a melyeket szeretek.
48. 
És felemelem kezeimet a te parancsolataidra, a melyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidről.
49. 
Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, a melyhez nékem reménységet adtál!
50. 
Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenít engem.
51. 
A kevélyek szerfelett gúnyoltak engem; nem hajlottam el a te törvényedtől.
52. 
Megemlékezem a te öröktől fogva való ítéleteidről Uram, és vigasztalódom.
53. 
Harag vett rajtam erőt az istentelenek miatt, a kik elhagyták a te törvényedet.
54. 
Ének volt rám nézve minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában.
55. 
Uram! a te nevedről emlékezem éjjel, és megtartom a te törvényedet.
56. 
Ez jutott nékem, hogy a te határozataidat megőriztem.
57. 
Azt mondám Uram, hogy az én részem a te beszédeidnek megtartása.
58. 
Teljes szívből könyörgök a te színed előtt: könyörülj rajtam a te igéreted szerint!
59. 
Meggondoltam az én útaimat, és lábaimat a te bizonyságaidhoz fordítom.
60. 
Sietek és nem mulasztom el, hogy megtartsam a te parancsolataidat.
61. 
Az istentelenek kötelei körülkerítettek engem; de a te törvényedről el nem feledkezem.
62. 
Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak néked, igazságod ítéleteiért.
63. 
Társok vagyok mindazoknak, a kik félnek téged, és a kik határozataidat megtartják.
64. 
A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld: taníts meg engem rendeléseidre!
65. 
Jót cselekedtél a te szolgáddal, Uram, a te igéd szerint.
66. 
Az okosságnak és tudománynak drága voltára taníts meg engem, mert hiszek a te parancsolataidnak.
67. 
Minekelőtte megaláztattam, tévelyegtem vala; most pedig vigyázok a te szódra.
68. 
Jó vagy te és jóltevő, taníts meg engem a te rendeléseidre.
69. 
A kevélyek hazugságot költöttek reám, de én teljes szívből megtartom a te parancsolataidat.
70. 
Kövér az ő szívök, mint a háj; de én a te törvényedben gyönyörködöm.
71. 
Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet.
72. 
A te szádnak törvénye jobb nékem, mint sok ezer arany és ezüst.
73. 
A te kezeid teremtettek és erősítettek meg engem; oktass, hogy megtanuljam parancsolataidat.
74. 
A kik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én reménységem.
75. 
Tudom Uram, hogy a te ítéleteid igazak, és igazságosan aláztál meg engem.
76. 
Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint.
77. 
Szálljon reám a te irgalmasságod, hogy éljek, mert a te törvényedben gyönyörködöm.
78. 
Szégyenüljenek meg a kevélyek, a kik csalárdul elnyomtak engem, holott én a te határozataidról gondolkodom.
79. 
Forduljanak hozzám, a kik téged félnek, és ismerik a te bizonyságaidat!
80. 
Legyen az én szívem feddhetetlen a te rendeléseidben, hogy meg ne szégyenüljek.
81. 
Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod kivánása miatt; a te igédben van az én reménységem.
82. 
A te beszéded kivánása miatt elfogyatkoznak az én szemeim, mondván: mikor vígasztalsz meg engem?
83. 
Noha olyanná lettem, mint a füstön levő tömlő; a te rendeléseidről el nem feledkezem.
84. 
Mennyi a te szolgádnak napja, és mikor tartasz ítéletet az én üldözőim felett?
85. 
Vermet ástak nékem a kevélyek, a kik nem a te törvényed szerint élnek.
86. 
Minden parancsolatod igaz; csalárdul üldöznek engem; segíts meg engem!
87. 
Csaknem semmivé tettek engem e földön, de én nem hagytam el a te határozataidat.
88. 
A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait.
89. 
Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben.
90. 
Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, te erősítetted meg a földet és áll az.
91. 
A te ítéleteid szerint áll minden ma is; mert minden, a mi van, te néked szolgál.
92. 
Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban.
93. 
Soha sem feledkezem el a te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg engem.
94. 
Tied vagyok, tarts meg engem, mert a te határozataidat keresem.
95. 
Vártak rám a gonoszok, hogy elveszessenek, de én a te bizonyságaidra figyelek.
96. 
Látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs határa.
97. 
Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!
98. 
Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok.
99. 
Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim.
100. 
Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra.
101. 
Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet.
102. 
Nem távoztam el a te ítéleteidtől, mert te oktattál engem.
103. 
Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél édesbb az az én számnak!
104. 
A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét.
105. 
Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.
106. 
Megesküdtem és megállom, hogy megtartom a te igazságodnak ítéleteit.
107. 
Felette nagy nyomorúságban vagyok; Uram, eleveníts meg a te igéd szerint.
108. 
Szájamnak önkéntes áldozatai legyenek kedvesek előtted Uram! és taníts meg a te ítéleteidre.
109. 
Lelkem mindig veszedelemben van, mindazáltal a te törvényedről el nem feledkezem.
110. 
Tőrt vetettek ellenem az istentelenek, de a te határozataidtól el nem tévelyedtem.
111. 
A te bizonyságaid az én örökségem mindenha, mert szívemnek örömei azok.
112. 
Az én szívem hajlik a te rendeléseid teljesítésére mindenha és mindvégig.
113. 
Az állhatatlanokat gyűlölöm, de a te törvényedet szeretem.
114. 
Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem.
115. 
Távozzatok tőlem gonoszok, hogy megőrizzem az én Istenemnek parancsolatait.
116. 
Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.
117. 
Segélj, hogy megmaradjak, és gyönyörködjem a te rendeléseidben szüntelen.
118. 
Megtapodod mindazokat, a kik rendeléseidtől elhajolnak, mert az ő álnokságuk hazugság.
119. 
Mint salakot mind elveted e földnek istenteleneit, azért szeretem a te bizonyságaidat.
120. 
Borzad testem a tőled való félelem miatt, és félek a te ítéleteidtől.
121. 
Méltányosságot és igazságot cselekedtem; ne adj át nyomorgatóimnak!
122. 
Légy kezes a te szolgádért az ő javára, hogy a kevélyek el ne nyomjanak engem.
123. 
Szemeim epekednek a te szabadításod és a te igazságod beszéde után.
124. 
Cselekedjél a te szolgáddal a te kegyelmességed szerint, és a te rendeléseidre taníts meg engem!
125. 
Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat!
126. 
Ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották a te törvényedet.
127. 
Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat.
128. 
Igaznak tartom azért minden határozatodat, és a hamisságnak minden ösvényét gyűlölöm.
129. 
Csodálatosak a te bizonyságaid, azért az én lelkem megőrzi azokat.
130. 
A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.
131. 
Szájamat feltátom és lihegek, mert kivánom a te parancsolataidat.
132. 
Tekints reám és könyörülj rajtam, a miképen szoktál a te nevednek kedvelőin.
133. 
Vezéreld útamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam!
134. 
Oltalmazz meg az emberek erőszakosságától, hogy megőrizzem a te határozataidat!
135. 
A te orczádat világosítsd meg a te szolgádon, és taníts meg a te rendeléseidre!
136. 
Víznek folyásai erednek az én szemeimből azok miatt, a kik nem tartják meg a te törvényedet.
137. 
Igaz vagy Uram, és a te ítéleted igazságos.
138. 
A te bizonyságaidat igazságban és hűségben jelentetted meg, és mindenek felett való egyenességben.
139. 
Buzgóságom megemészt engem, mert elfeledkeztek a te beszédedről az én ellenségeim.
140. 
Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt.
141. 
Kicsiny vagyok én és megvetett, de a te határozataidról el nem feledkezem.
142. 
A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz.
143. 
Nyomorúság és keserűség ért engem, de a te parancsolataid gyönyörűségeim nékem.
144. 
A te bizonyságaidnak igazsága örökkévaló; oktass, hogy éljek!
145. 
Teljes szívből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! megtartom a te rendeléseidet.
146. 
Segítségül hívlak: tarts meg engem, és megőrzöm a te bizonyságaidat.
147. 
Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem.
148. 
Szemeim megelőzik az éjjeli őrséget, hogy a te beszédedről gondolkodjam.
149. 
Hallgasd meg az én szómat a te kegyelmességed szerint, Uram! Eleveníts meg a te jóvoltod szerint!
150. 
Közelgetnek hozzám az én gonosz háborgatóim, a kik a te törvényedtől messze távoztak.
151. 
Közel vagy te, Uram! és minden te parancsolatod igazság.
152. 
Régtől fogva tudom a te bizonyságaid felől, hogy azokat örökké állandókká tetted.
153. 
Lásd meg az én nyomorúságomat és szabadíts meg engem; mert a te törvényedről nem felejtkezem el!
154. 
Te perelj peremben és ments meg; a te beszéded szerint eleveníts meg engem!
155. 
Távol van a gonoszoktól a szabadítás, mert nem törődnek a te rendeléseiddel.
156. 
Nagy a te irgalmasságod, Uram! A te ítéletid szerint eleveníts meg engem.
157. 
Sokan vannak az én háborgatóim és üldözőim, de nem térek el a te bizonyságaidtól.
158. 
Láttam a hűteleneket és megundorodtam, hogy a te mondásodat meg nem tartják.
159. 
Lásd meg Uram, hogy a te határozataidat szeretem; a te kegyelmességed szerint eleveníts meg engem!
160. 
A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökkévaló.
161. 
A fejedelmek ok nélkül üldöztek engem; de a te igédtől félt az én szívem.
162. 
Gyönyörködöm a te beszédedben, mint a ki nagy nyereséget talált.
163. 
A hamisságot gyűlölöm és útálom; a te törvényedet szeretem.
164. 
Naponként hétszer dicsérlek téged, a te igazságodnak ítéleteiért.
165. 
A te törvényed kedvelőinek nagy békességök van, és nincs bántódásuk.
166. 
Várom a te szabadításodat, oh Uram! és a te parancsolataidat cselekszem.
167. 
Az én lelkem megtartja a te bizonyságaidat, és azokat igen szeretem.
168. 
Megtartom a te határozataidat és bizonyságaidat, mert minden útam nyilván van előtted.
169. 
Oh Uram! hadd szálljon az én könyörgésem a te színed elé; tégy bölcscsé engem a te igéd szerint.
170. 
Jusson elődbe az én imádságom; a te beszéded szerint szabadíts meg engem!
171. 
Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre.
172. 
Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz.
173. 
Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam!
174. 
Uram! vágyódom a te szabadításod után, és a te törvényed nékem gyönyörűségem.
175. 
Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged, és a te ítéleteid segítsenek rajtam!
176. 
Tévelygek, mint valami elveszett juh: keresd meg a te szolgádat; mert a te parancsolataidat nem felejtettem el!


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet