Hallgatás
<< >>

Máté Evangyélioma 4. rész

1. 
Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtől.
2. 
És mikor negyven nap és negyven éjjel bőjtölt vala, végre megéhezék.
3. 
És hozzámenvén a kisértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké.
4. 
Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik.
5. 
Ekkor vivé őt az ördög a szent városba, és odahelyezé a templom tetejére.
6. 
És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.
7. 
Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet.
8. 
Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét,
9. 
És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.
10. 
Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.
11. 
Ekkor elhagyá őt az ördög. És ímé angyalok jövének hozzá és szolgálnak vala néki.
12. 
Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatére Galileába;
13. 
És odahagyva Názáretet, elméne és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain;
14. 
Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván:
15. 
Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája,
16. 
A nép, a mely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és a kik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada.
17. 
Ettől fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa.
18. 
Mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, láta két testvért, Simont, a kit Péternek neveznek, és Andrást az ő testvérét, a mint a tengerbe hálót vetnek vala; mert halászok valának.
19. 
És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok.
20. 
Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék őt.
21. 
És onnan tovább menve, láta más két testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost amannak testvérét, a mint a hajóban atyjukkal Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala; és hívá őket.
22. 
Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követék őt.
23. 
És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget.
24. 
És elterjede az ő híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, a kik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket.
25. 
És nagy sokaság követé őt Galileából és a Tízvárosból és Jeruzsálemből és Júdeából és a Jordánon túlról.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet