<< >>

Mózes IV. könyve 34. rész

1. 
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
2. 
Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Hogyha bementek ti a Kanaán földére; (ez a föld, a mely örökségűl esik néktek, tudniillik a Kanaán földe az ő határai szerint),
3. 
Akkor legyen a ti déli oldalatok a Czin pusztájától fogva Edom határáig, és legyen a ti déli határotok a Sós tenger végétől napkelet felé.
4. 
És kerüljön a határ dél felől az Akrabbim hágójáig, és menjen át Czinig, és a vége legyen Kádes-Barneától délre; és menjen tova Haczár-Adárig, és menjen át Aczmonig.
5. 
Azután kerüljön a határ Aczmontól Égyiptom patakáig, a vége pedig a tengernél legyen.
6. 
A napnyugoti határotok pedig legyen néktek a nagy tenger; ez legyen néktek a napnyugoti határotok.
7. 
Ez legyen pedig a ti északi határotok: a nagy tengertől fogva vonjatok határt a Hór hegyének.
8. 
A Hór hegyétől vonjatok határt a Hamáthba való bejárásig; a határnak vége pedig Czedádnál legyen.
9. 
És tovamenjen a határ Zifronig, a vége pedig Haczar-Enán legyen. Ez legyen néktek az északi határotok.
10. 
A napkeleti határt pedig vonjátok Haczar-Enántól Sefámig.
11. 
És hajoljon le a határ Sefámtól Ribláig, Aintól napkeletre; és újra hajoljon le a határ, és érje a Kinnéreth tenger partját napkelet felé.
12. 
Azután hajoljon le a határ a Jordán felé, a vége pedig a Sós tenger legyen. Ez legyen a ti földetek az ő határai szerint köröskörül.
13. 
És parancsot ada Mózes Izráel fiainak, mondván: Ez az a föld, a melyet sors által vesztek birtokotokba, a mely felől parancsot ada az Úr, hogy adjam azt kilencz törzsnek, és fél törzsnek;
14. 
Mert megkapták a Rúbeniták fiainak törzse az ő atyáiknak háza szerint, a Gáditák fiainak törzse, az ő atyáiknak háza szerint, és a Manasse fél törzse is, megkapták az ő örökségöket.
15. 
Két törzs és egy fél törzs megkapta az ő örökségét a Jordánon túl, Jérikhó ellenében napkelet felől.
16. 
Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:
17. 
Ezek azoknak a férfiaknak nevei, a kik örökségül fogják néktek elosztani azt a földet: Eleázár, a pap, és Józsué, a Nún fia.
18. 
És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására.
19. 
Ezek a férfiaknak nevei: a Júda törzséből Káleb, a Jefunné fia.
20. 
A Simeon fiainak törzséből Sámuel, az Ammihúd fia.
21. 
A Benjámin törzséből Elidád, a Kiszlon fia.
22. 
A Dán fiainak törzséből Bukki fejedelem, a Jógli fia.
23. 
A József fia közül, a Manasse fiainak törzséből Hanniél fejedelem, az Efód fia.
24. 
Az Efraim fiainak törzséből Kemuél fejedelem, a Siftán fia.
25. 
És a Zebulon fiainak törzséből Eliczáfán fejedelem, a Parnák fia.
26. 
És az Izsakhár fiainak törzséből Paltiél fejedelem, az Azzán fia.
27. 
És az Áser fiainak törzséből Akhihúd fejedelem, a Selómi fia.
28. 
És a Nafthali fiainak törzséből Pédahél fejedelem, az Ammihúd fia.
29. 
Ezek azok, a kiknek megparancsolá az Úr, hogy örökséget oszszanak Izráel fiainak a Kanaán földén.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet