<< >>

Mózes IV. könyve 1. rész

1. 
Szóla pedig az Úr Mózesnek a Sinai pusztájában, a gyülekezet sátorában, a második hónapnak elsején, az Égyiptom földéből való kijövetelök után a második esztendőben, mondván:
2. 
Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, minden férfiút főről főre,
3. 
Húsz esztendőstől fogva és feljebb, mindent, a ki hadba mehet Izráelben; számláljátok meg őket az ő seregök szerint, te és Áron.
4. 
És legyen veletek egy-egy férfiú mindenik törzsből, mindenik feje legyen az ő atyái házának.
5. 
Ezek pedig a férfiak nevei, a kik veletek legyenek: Rúbenből Elisúr, Sedeúrnak fia.
6. 
Simeonból Selúmiel, Surisaddainak fia.
7. 
Júdából Naasson, Amminádábnak fia.
8. 
Izsakhárból Néthánéel, Suárnak fia.
9. 
Zebulonból Eliáb, Hélonnak fia.
10. 
József fiai közül: Efraimból Elisama, Ammihudnak fia; Manasséból Gámliel, Pédasurnak fia.
11. 
Benjáminból Abidán, Gideóni fia.
12. 
Dánból Ahiézer, Ammisaddai fia.
13. 
Áserből Págiel, Okránnak fia.
14. 
Gádból Eleásaf, Déhuelnek fia.
15. 
Nafthaliból Akhira, Enánnak fia.
16. 
Ezek a gyülekezetnek hivatalosai, az ő atyjok törzseinek fejei, Izráel ezereinek is fejei ők.
17. 
Maga mellé vevé azért Mózes és Áron e férfiakat, a kik név szerint is előszámláltattak vala.
18. 
És összegyüjték az egész gyülekezetet a második hónapnak első napján; és vallást tőnek az ő születésökről, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb főről főre.
19. 
A miképen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy számlálá meg őket a Sinai pusztájában.
20. 
Valának pedig Rúbennek, Izráel elsőszülöttének fiai, azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, főről főre, minden férfiú, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
21. 
A kik megszámláltattak a Rúben törzséből: negyvenhat ezer és ötszáz.
22. 
Simeon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, az ő megszámláltjai, a neveknek száma szerint, főről főre, minden férfiú, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
23. 
A kik megszámláltattak Simeon törzséből: ötvenkilencz ezer és háromszáz.
24. 
Gád fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
25. 
A kik megszámláltattak Gád törzséből: negyvenöt ezer és hatszáz ötven.
26. 
Júda fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
27. 
A kik megszámláltattak Júda törzséből: hetvennégy ezer és hatszáz.
28. 
Izsakhár fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
29. 
A kik megszámláltattak Izsakhár törzséből: ötvennégy ezer és négyszáz.
30. 
Zebulon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
31. 
A kik megszámláltattak Zebulon törzséből: ötvenhét ezer és négyszáz.
32. 
József fiaiból Efraim fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
33. 
A kik megszámláltattak Efraim törzséből: negyvenezer és ötszáz.
34. 
Manasse fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
35. 
A kik megszámláltattak Manasse törzséből: harminczkét ezer és kétszáz.
36. 
Benjámin fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
37. 
A kik megszámláltattak Benjámin törzséből: harminczöt ezer és négyszáz.
38. 
Dán fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
39. 
A kik megszámláltattak Dán törzséből: hatvankét ezer és hétszáz.
40. 
Áser fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
41. 
A kik megszámláltattak Áser törzséből: negyvenegy ezer és ötszáz.
42. 
A Nafthali fiainak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
43. 
A kik megszámláltattak a Nafthali törzséből: ötvenhárom ezer és négyszáz.
44. 
Ezek azok a megszámláltattak, a kiket megszámláltak Mózes és Áron és Izráel fejedelmei, tizenkét férfiú; egy-egy férfiú vala az ő atyáiknak házanépéből.
45. 
Valának azért mindnyájan, a kik megszámláltattak az Izráel fiai közűl az ő atyáiknak háznépe szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető az Izráelben;
46. 
Valának mindnyájan a megszámláltattak: hatszáz háromezer és ötszáz ötven.
47. 
De a léviták az ő atyáiknak háznépe szerint nem számláltattak közéjök.
48. 
Mert szólott vala az Úr Mózesnek, mondván:
49. 
Csak a Lévi törzsét ne vedd számba, és azokat ne számláld Izráel fiai közé;
50. 
Hanem a lévitákat rendeld a bizonyság hajlékához, és minden edényéhez, és minden ahhoz valókhoz; ők hordozzák a hajlékot, és annak minden edényét, és ők szolgáljanak mellette, és a hajlék körül táborozzanak.
51. 
És mikor a hajléknak elébb kell indulni, a léviták szedjék azt szét, mikor pedig megáll a hajlék, a léviták állassák azt fel, az idegen pedig, a ki oda járul, meghaljon.
52. 
És tábort járjanak Izráel fiai kiki az ő táborában, és kiki az ő zászlója alatt, az ő seregeik szerint.
53. 
A léviták pedig tábort járjanak a bizonyság hajléka körül, hogy ne legyen harag Izráel fiainak gyülekezetén; és megtartsák a léviták a bizonyság hajlékának őrizetét.
54. 
Cselekedének azért az Izráel fiai mind a szerint, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy cselekedének.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet