Hallgatás
<< >>

János Evangyélioma 2. rész

1. 
És harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában; és ott volt a Jézus anyja;
2. 
És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe.
3. 
És elfogyván a bor, a Jézus anyja monda néki: Nincs boruk.
4. 
Monda néki Jézus: Mi közöm nékem te hozzád, oh asszony? Nem jött még el az én órám.
5. 
Mond az ő anyja a szolgáknak: Valamit mond néktek, megtegyétek.
6. 
Vala pedig ott hat kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe két-három métréta fér vala.
7. 
Monda nékik Jézus: Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtölték azokat színig.
8. 
És monda nékik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. És vittek.
9. 
A mint pedig megízlelé a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja vala, honnét van, (de a szolgák tudták, a kik a vizet merítik vala), szólítá a násznagy a vőlegényt,
10. 
És monda néki: Minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alábbvalót: te a jó bort ekkorra tartottad.
11. 
Ezt az első jelt a galileai Kánában tevé Jézus, és megmutatá az ő dicsőségét; és hivének benne az ő tanítványai.
12. 
Azután leméne Kapernaumba, ő és az ő anyja és a testvérei és tanítványai; és ott maradának néhány napig,
13. 
Mert közel vala a zsidók husvétja, és felméne Jézus Jeruzsálembe.
14. 
És ott találá a templomban az ökrök, juhok és galambok árúsait és a pénzváltókat, a mint ülnek vala:
15. 
És kötélből ostort csinálván, kiűzé mindnyájokat a templomból, az ökröket is a juhokat is; és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté;
16. 
És a galambárúsoknak monda: Hordjátok el ezeket innen; ne tegyétek az én Atyámnak házát kalmárság házává.
17. 
Megemlékezének pedig az ő tanítványai, hogy meg van írva: A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem.
18. 
Felelének azért a zsidók és mondának néki: Micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed?
19. 
Felele Jézus és monda nékik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt.
20. 
Mondának azért a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt?
21. 
Ő pedig az ő testének templomáról szól vala.
22. 
Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékezének az ő tanítványai, hogy ezt mondta; és hivének az írásnak, és a beszédnek, a melyet Jézus mondott vala.
23. 
A mint pedig Jeruzsálemben vala husvétkor az ünnepen, sokan hivének az ő nevében, látván az ő jeleit, a melyeket cselekszik vala.
24. 
Maga azonban Jézus nem bízza vala magát reájok, a miatt, hogy ő ismeré mindnyájokat,
25. 
És mivelhogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről; mert magától is tudta, mi volt az emberben.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet