Hallgatás
<< >>

Márk Evangyélioma 15. rész

1. 
És mindjárt reggel tanácsot tartván a főpapok a vénekkel és írástudókkal, és az egész tanács, megkötözvén Jézust, elvivék és átadák Pilátusnak.
2. 
És megkérdé őt Pilátus: Te vagy-é a zsidók királya? Ő pedig felelvén, monda néki: Te mondod.
3. 
És erősen vádolják vala őt a főpapok.
4. 
Pilátus pedig ismét megkérdé őt, mondván: Semmit sem felelsz-é? Ímé, mennyi tanúbizonyságot szólnak ellened!
5. 
Jézus pedig semmit sem felele, annyira hogy Pilátus elcsudálkozék.
6. 
Ünnepenként pedig egy foglyot szokott vala elbocsátani nékik, a kit épen óhajtának.
7. 
Vala pedig egy Barabbás nevű, megkötöztetve ama lázadókkal együtt, a kik a lázadás alkalmával gyilkosságot követtek vala el.
8. 
És a sokaság kiáltván, kezdé kérni Pilátust arra, a mit mindenkor megtesz vala nékik.
9. 
Pilátus pedig felele nékik, mondván: Akarjátok-é, hogy elbocsássam néktek a zsidók királyát?
10. 
Mert tudja vala, hogy irígységből adták őt kézbe a főpapok.
11. 
A főpapok azonban felindíták a sokaságot, hogy inkább Barabbást bocsássa el nékik.
12. 
Pilátus pedig felelvén, ismét monda nékik: Mit akartok tehát, hogy cselekedjem ezzel, a kit a zsidók királyának mondotok?
13. 
És azok ismét kiáltának: Feszítsd meg őt!
14. 
Pilátus pedig monda nékik: Mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig annál jobban kiáltanak vala: Feszítsd meg őt!
15. 
Pilátus pedig eleget akarván tenni a sokaságnak, elbocsátá nékik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatván, kezökbe adá, hogy megfeszítsék.
16. 
A vitézek pedig elvivék őt az udvar belső részébe, a mi az őrház; és összehívák az egész csapatot.
17. 
És bíborba öltözteték őt, és tövisből font koszorút tevének a fejére,
18. 
És elkezdék őt köszönteni: Üdvöz légy, zsidók királya!
19. 
És verik vala a fejét nádszállal, és köpdösik vala őt, és térdet hajtva tisztelik vala őt.
20. 
Mikor pedig kicsúfolták őt, leveték róla a bíbor ruhát, és a maga ruháiba öltözteték; és kivivék őt, hogy megfeszítsék.
21. 
És kényszerítének egy mellettök elmenőt, bizonyos czirénei Simont, a ki a mezőről jő vala, Alekszándernek és Rufusnak az atyját, hogy vigye az ő keresztjét.
22. 
És vivék őt a Golgotha nevű helyre, a mely megmagyarázva annyi, mint: koponya helye.
23. 
És mirhás bort adnak vala néki inni; de ő nem fogadá el.
24. 
És megfeszítvén őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén azokra, ki mit kapjon.
25. 
Vala pedig három óra, mikor megfeszíték őt.
26. 
Az ő kárhoztatásának oka pedig így vala fölébe felírva: A zsidók királya.
27. 
Két rablót is megfeszítének vele, egyet jobb és egyet bal keze felől.
28. 
És beteljesedék az írás, a mely azt mondja: És a bűnösök közé számláltaték.
29. 
Az arra menők pedig szidalmazzák vala őt, fejüket hajtogatván és mondván: Hah! a ki lerontod a templomot, és három nap alatt fölépíted;
30. 
Szabadítsd meg magadat, és szállj le a keresztről!
31. 
Hasonlóképen pedig a főpapok is, csúfolodván egymás között, az írástudókkal együtt mondják vala: Másokat megtartott, magát nem bírja megtartani.
32. 
A Krisztus, az Izráel királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higyjünk. A kiket vele feszítettek meg, azok is szidalmazzák vala őt.
33. 
Mikor pedig hat óra lőn, sötétség támada az egész földön kilencz óráig.
34. 
És kilencz órakor fennszóval kiálta Jézus mondván: Elói, Elói! Lamma Sabaktáni? a mi megmagyarázva annyi, mint: Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?
35. 
Némelyek pedig meghallván ezt az ott állók közül, mondának: Ímé Illést hívja.
36. 
Egy ember pedig odafutamodék és egy szivacsot megtöltvén eczettel és azt nádszálra tűzvén, inni ada néki, mondván: Hagyjátok el, lássuk, ha eljő-é Illés, hogy levegye őt.
37. 
Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván kibocsátá lelkét.
38. 
És a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada.
39. 
Látván pedig a százados, a ki vele átellenben áll vala, hogy ekként kiáltva bocsátá ki lelkét, monda: Bizony, ez az ember Isten Fia vala!
40. 
Valának pedig asszonyok is, a kik távolról nézik vala, a kik között vala Mária Magdaléna, és Mária, a kis Jakabnak és Józsénak anyja, és Salomé,
41. 
A kik, mikor Galileában vala, akkor is követték vala őt, és szolgálnak vala néki; és sok más asszony, a kik vele mentek vala fel Jeruzsálembe.
42. 
És mikor immár este lőn, mivelhogy péntek vala, azaz szombat előtt való nap,
43. 
Eljöve az arimathiai József, egy tisztességes tanácsbeli, a ki maga is várja vala az Isten országát; beméne bátran Pilátushoz, és kéré Jézusnak testét.
44. 
Pilátus pedig csodálkozék, hogy immár meghalt volna; és magához hivatva a századost, megkérdé tőle, ha régen halt-é meg?
45. 
És megtudván a századostól, odaajándékozá a testet Józsefnek.
46. 
Ő pedig gyolcsot vásárolván, és levévén őt, begöngyölé a gyolcsba, és elhelyezé egy sírboltba, a mely kősziklából vala kivágva; és követ hengeríte a sírbolt szájára.
47. 
Mária Magdaléna pedig és Mária, a Józsé anyja, nézik vala, hová helyezék.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet