<< >>

Mózes IV. könyve 10. rész

1. 
Ismét szóla az Úr Mózesnek, mondván:
2. 
Csináltass magadnak két kürtöt, vert ezüstből csináltasd azokat, és legyenek azok néked a gyülekezet összegyűjtésére, és a táborok megindítására.
3. 
És mikor megfújják azokat, gyüljön te hozzád az egész gyülekezet, a gyülekezet sátorának nyílása elé.
4. 
Ha csak egyet fújnak meg, akkor gyűljenek hozzád a fejedelmek, Izráel ezereinek fejei.
5. 
Ha pedig riadót fújtok, akkor induljon azok tábora, a kik napkelet felől táboroznak.
6. 
Mikor pedig másodszor fújtok riadót, akkor induljon azok tábora, a kik dél felől táboroznak. Riadót fújjanak azok indulására.
7. 
Mikor pedig összegyűjtitek a gyülekezetet, egyszerűen kürtöljetek, és ne fújjatok riadót.
8. 
A kürtöket pedig Áron fiai, a papok fújják; és legyen ez néktek örökkévaló rendtartás a ti nemzetségeitek között.
9. 
És mikor viadalra mentek a ti földetekben, a titeket háborító ellenségetek ellen, akkor is azokkal a kürtökkel fújjatok riadót, és emlékezetben lesztek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt, és megszabadultok a ti ellenségeitektől.
10. 
A ti vígasságtoknak napján, és a ti ünnepeiteken, és a ti hónapjaitok kezdetén is fújjátok meg a kürtöket, a ti egészen égőáldozataitokra, és a ti hálaáldozatitokra: és lesznek néktek emlékeztetőül a ti Istenetek előtt. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
11. 
Vala pedig a második esztendőben a második hónapban, a hónapnak huszadik napján, felszálla a felhő a bizonyság hajlékáról.
12. 
És elindulának Izráel fiai az ő menésöknek rendje szerint a Sinai pusztájából; és megállapodék a felhő Párán pusztájában.
13. 
Elindulának azért először az Úrnak Mózes által való parancsolatja szerint.
14. 
Elindula pedig először a Júda fiai táborának zászlója az ő seregei szerint; és az ő seregének feje vala Naasson, az Amminádáb fia.
15. 
Az Izsakhár fiai törzséből való seregnek feje pedig Néthanéel vala, Suárnak fia.
16. 
És a Zebulon fiai törzséből való seregnek feje vala Eliáb, Hélonnak fia.
17. 
És elbontatván a hajlék, elindulának Gersonnak és Mérárinak fiai, a hajlék hordozói.
18. 
Azután indula a Rúben táborának zászlója az ő seregeik szerint, és az ő seregének feje vala Elisur, Sedeúrnak fia.
19. 
A Simeon fiai törzséből való seregnek pedig feje vala Selúmiel, Surisaddainak fia.
20. 
És a Gád fiai törzséből való seregnek feje vala Eliásáf, Dehuélnek fia.
21. 
Elindulának a Kéhátiták is, a szentség hordozói, és amazok felállíták vala a hajlékot, míg ezek oda jutnak vala.
22. 
Azután elindula az Efraim fiai táborának zászlója az ő seregei szerint, és az ő seregének feje vala Elisáma, Ammihúdnak fia.
23. 
A Manasse fiai törzséből való seregnek feje vala Gámliél, Pédasúrnak fia.
24. 
A Benjámin fiai törzséből való seregnek feje vala Abidán, Gideóninak fia.
25. 
Utolszor indula el a Dán fiai táborának zászlója, mint az egész tábornak utócsapata az ő seregei szerint; és az ő seregének feje vala Ahiézer, az Ammisaddai fia.
26. 
Az Áser fiai törzséből való seregnek pedig feje vala Págiel, Okhránnak fia.
27. 
És a Nafthali fiai törzséből való seregnek feje vala Akhira, az Enán fia.
28. 
Ilyen vala Izráel fiainak menetele az ő seregeik szerint: ekképen mentek.
29. 
Monda pedig Mózes Hóbábnak, a ki fia vala a Midiánból való Reuélnek, a Mózes ipának: Arra a helyre indulunk mi, a mely felől azt mondta vala az Úr: néktek adom. Jer el velünk, és jól teszünk veled, mert az Úr jót igért Izráelnek.
30. 
Az pedig felele néki: Nem megyek, hanem az én földemre és az én rokonaim közé megyek.
31. 
És monda Mózes: Kérlek, ne hagyj el minket: mert te tudod, hol kell megszállanunk e pusztában, és légy nékünk szemünk gyanánt.
32. 
És ha eljösz velünk, a mi jót cselekszik velünk az Úr, közöljük azt veled.
33. 
Elmenének azért az Úr hegyétől háromnapi járásnyira, és az Úr szövetségének ládája megyen vala ő előttök háromnapi járásnyira, hogy kiszemelje nékik: hol kelljen megszállaniok.
34. 
És az Úr felhője vala ő rajtok nappal, mikor elindulának a táborból.
35. 
Mikor pedig el akarták indítani a ládát, ezt mondja vala Mózes: Kelj fel Uram, és széledjenek el a te ellenségeid, és fussanak el előled a te gyűlölőid.
36. 
Mikor pedig megáll vala, ezt mondja vala: Fordulj vissza Uram Izráelnek tízezerszer való ezereihez.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet