<< >>

Jób könyve 32. rész

1. 
Miután ez a három ember megszünt vala felelni Jóbnak, mivel ő igaz vala önmaga előtt:
2. 
Haragra gerjede Elihu, a Barakeél fia, a ki Búztól való vala, a Rám nemzetségéből. Jób ellen gerjedt föl haragja, mivel az igazabbnak tartotta magát Istennél.
3. 
De felgerjedt haragja az ő három barátja ellen is, mivelhogy nem találják vala el a feleletet, mégis kárhoztatják vala Jóbot.
4. 
Elihu azonban várakozott a Jóbbal való beszéddel, mert amazok öregebbek valának ő nála.
5. 
De mikor látta Elihu, hogy nincs felelet a három férfiú szájában, akkor gerjede föl az ő haragja.
6. 
És felele a Búztól való Elihu, Barakeél fia, és monda: Napjaimra nézve én még csekély vagyok, ti pedig élemedett emberek, azért tartózkodtam és féltem tudatni veletek véleményemet.
7. 
Gondoltam: Hadd szóljanak a napok; és hadd hirdessen bölcseséget az évek sokasága!
8. 
Pedig a lélek az az emberben és a Mindenható lehellése, a mi értelmet ad néki!
9. 
Nem a nagyok a bölcsek, és nem a vének értik az ítéletet.
10. 
Azt mondom azért: Hallgass reám, hadd tudassam én is véleményemet!
11. 
Ímé, én végig vártam beszédeiteket, figyeltem, a míg okoskodtatok, a míg szavakat keresgéltetek.
12. 
Igen ügyeltem reátok és ímé, Jóbot egyikőtök sem czáfolá meg, sem beszédére meg nem felelt.
13. 
Ne mondjátok azt: Bölcseségre találtunk, Isten győzheti meg őt és nem ember!
14. 
Mivel én ellenem nem intézett beszédet, nem is a ti beszédeitekkel válaszolok hát néki.
15. 
Megzavarodának és nem feleltek többé; kifogyott belőlök a szó.
16. 
Vártam, de nem szóltak, csak álltak és nem feleltek többé.
17. 
Hadd feleljek hát én is magamért, hadd tudassam én is véleményemet!
18. 
Mert tele vagyok beszéddel; unszolgat engem a bennem levő lélek.
19. 
Ímé, bensőm olyan, mint az új bor, a melynek nyílása nincsen; miként az új tömlők, csaknem szétszakad.
20. 
Szólok tehát, hogy levegőhöz jussak; felnyitom ajkaimat, és felelek.
21. 
Nem leszek személyválogató senki iránt; nem hizelkedem egy embernek sem;
22. 
Mert én hizelkedni nem tudok; könnyen elszólíthatna engem a teremtőm!


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet