<< >>

Jób könyve 15. rész

1. 
Majd felele a Témánból való Elifáz és monda:
2. 
Vajjon a bölcs felelhet-é ilyen szeles tudománynyal, és megtöltheti-é a hasát keleti széllel?
3. 
Vetekedvén oly beszéddel, a mely nem használ, és oly szavakkal, a melyekkel semmit sem segít.
4. 
Te már semmivé akarod tenni az Isten félelmét is; és megkevesbíted az Isten előtt való buzgólkodást is!
5. 
Mert gonoszságod oktatja a te szádat, és a csalárdok nyelvét választottad.
6. 
A te szád kárhoztat téged, nem én, és a te ajakaid bizonyítanak ellened.
7. 
Te születtél-é az első embernek; elébb formáltattál-é, mint a halmok?
8. 
Az Isten tanácsában hallgatóztál-é, és a bölcseséget magadhoz ragadtad-é?
9. 
Mit tudsz te, a mit mi nem tudunk, és mit értesz olyat, a mi nálunk nem volna meg?
10. 
Ősz is, agg is van közöttünk, jóval idősebb a te atyádnál.
11. 
Csekélységek-é előtted Istennek vigasztalásai, és a beszéd, a mely szeliden bánt veled?
12. 
Merre ragadt téged a szíved, és merre pillantottak a te szemeid?
13. 
Hogy Isten ellen fordítod a te haragodat, és ilyen szavakat eresztesz ki a szádon?
14. 
Micsoda a halandó, hogy tiszta lehetne, és hogy igaz volna, a ki asszonytól születik?
15. 
Ímé, még az ő szenteiben sem bízok, az egek sem tiszták az ő szemében:
16. 
Mennyivel kevésbbé az útálatos és a megromlott ember, a ki úgy nyeli a hamisságot, mint a vizet?!
17. 
Elmondom néked, hallgass rám, és a mint láttam, úgy beszélem el;
18. 
A mit a bölcsek is hirdettek, és nem titkoltak el, mint atyáiktól valót;
19. 
A kiknek egyedül adatott vala a föld, és közöttük idegen nem megy vala.
20. 
Az istentelen kínozza önmagát egész életében, és az erőszakoskodó előtt is rejtve van az ő esztendeinek száma.
21. 
A félelem hangja cseng az ő füleiben; a békesség idején tör rá a pusztító!
22. 
Nem hiszi, hogy kijut a sötétségből, mert kard hegyére van ő kiszemelve.
23. 
Kenyér után futkos, hogy hol volna? Tudja, hogy közel van hozzá a sötétség napja.
24. 
Háborgatják őt a nyomorúság és rettegés; leverik őt, mint valami háborúra felkészült király.
25. 
Mert az Isten ellen nyujtotta ki kezét, és erősködött a Mindenható ellen;
26. 
Kinyujtott nyakkal rohant ellene, domború pajzsainak fellege alatt.
27. 
Mivel befedezte az arczát kövérséggel, és hájat borított tomporára;
28. 
És lakozott elrombolt városokban; lakatlan házakban, a melyek dűlőfélben vannak:
29. 
Meg nem gazdagodik, vagyona meg nem marad, jószága nem lepi el a földet.
30. 
Nem menekül meg a setétségtől, sarjadékát láng perzseli el, és szájának lehelletétől pusztul el.
31. 
Ne higyjen a hívságnak, a ki megcsalatott, mert hívság lészen annak jutalma.
32. 
Nem idejében telik el élete, és az ága ki nem virágzik.
33. 
Lehullatja, mint a szőlővessző az ő egresét, elhányja, mint az olajfa az ő virágát.
34. 
Mert a képmutató házanépe meddő, és tűz emészti meg az ajándékból való sátrakat.
35. 
Nyomorúságot fogan, álnokságot szül, és az ő méhök csalárdságot érlel.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet