<< >>

Nehémiás könyve 10. rész

1. 
A megpecsételt kötéseken pedig ott valának: Nehémiás, a király helytartója, a Hakhalia fia és Sédékiás;
2. 
Serája, Azariás, Jeremiás,
3. 
Pashur, Amaria, Malakiás,
4. 
Hattus, Sebánia, Malluk,
5. 
Hárim, Merémóth, Abdiás,
6. 
Dániel, Ginnethón, Bárukh,
7. 
Mesullám, Abija, Mijámin,
8. 
Maazia, Bilgai, Semája; ezek papok voltak.
9. 
A Léviták pedig ezek: Jésua, Azania fia, Binnui, a Hénadád fiai közül, Kadmiel,
10. 
És atyjafiaik: Sebánia, Hódija, Kelita, Pelája, Hanán,
11. 
Mika, Rehób, Hasábia,
12. 
Zakkur, Serébia, Sebánia,
13. 
Hódija, Báni, Beninu.
14. 
A nép fejei pedig ezek: Parós Pahath-Moáb, Elám, Zattu, Báni,
15. 
Bunni, Azgád, Bébai,
16. 
Adonija, Bigvai, Adin,
17. 
Áter, Ezékiás, Azzur,
18. 
Hódija, Hásum, Bésai,
19. 
Hárif, Anathóth, Nébai,
20. 
Magpiás, Mesullám, Hézir,
21. 
Mesézabel, Sádók, Jaddua,
22. 
Pelátia, Hanán, Anája,
23. 
Hóseás, Hanánia, Hásub,
24. 
Hallóhes, Pilha, Sóbek,
25. 
Rehum, Hasabná, Maaszéja,
26. 
És Ahija, Hanán, Anán,
27. 
Mallukh, Hárim, Baána.
28. 
És a nép többi része, a papok, a Léviták, a kapunállók, az énekesek, a Léviták szolgái és mindenki, a ki elkülöníté magát a tartományok népeitől, az Isten törvényéhez állván, feleségeik, fiaik, leányaik, mindenki, a kinek értelme és okossága vala,
29. 
Csatlakozának atyjokfiaihoz, előljáróikhoz, és átok mellett esküt tevének, hogy az Isten törvényében járnak, a mely Mózes által az Isten szolgája által adatott vala ki; s hogy megőrzik és cselekeszik az Úrnak, a mi Urunknak minden parancsolatait, végzéseit és rendeléseit;
30. 
És hogy nem fogjuk adni leányainkat feleségül a föld népeinek, sem az ő leányaikat nem fogjuk venni a mi fiainknak,
31. 
És hogy a föld népeitől, akik árúkat és mindenféle gabonát hoznak szombatnapon eladni, nem fogunk venni tőlök szombaton és egyéb szent napon, és hogy nem fogjuk bevetni a földet a hetedik esztendőben, és elengedünk minden tartozást.
32. 
És megállapítánk magunkra nézve parancsolatokat: hogy vetünk magunkra harmadrész siklust esztendőnként a mi Istenünk házának szolgálatára,
33. 
A szent kenyerekre, a szüntelen való ételáldozatra és a szüntelen való égőáldozatra, a szombatokon, újholdak napján viendő áldozatokra, az ünnepnapokra, a szent dolgokra, a bűnért való áldozatokra, hogy mindezek megtisztítsák Izráelt; és a mi Istenünk házának minden munkájára;
34. 
Sorsot veténk továbbá a fa hozása felől a papok, Léviták és a nép között, hogy hordjuk azt a mi Istenünk házába családaink szerint bizonyos időkben esztendőnként, hogy égjen az Úrnak, a mi Istenünknek oltárán, a mint meg van írva a törvényben,
35. 
És hogy felviszszük földünknek első zsengéjét és minden fa gyümölcsének első zsengéjét esztendőnként az Úr házába;
36. 
Annakfelette fiainknak, barmainknak első fiait, a mint meg van írva a törvényben; továbbá, hogy elviszszük szarvasmarháinknak és juhainknak első fajzásait a mi Istenünk házába a papoknak, a kik szolgálnak a mi Istenünk házában.
37. 
És a mi lisztjeinknek, felemelt áldozatainknak, minden fa gyümölcsének, mustnak és olajnak zsengéjét felviszszük a papoknak, a mi Istenünk házának kamaráiba, földünknek tizedét pedig a Lévitákhoz; mert ők, a Léviták szedik be a tizedet minden földműveléssel foglalatoskodó városainkban.
38. 
És legyen a pap, Áron fia a Lévitákkal, midőn a Léviták a tizedet beszedik; és a Léviták vigyék fel a tizednek tizedét a mi Istenünk házába, a tárháznak kamaráiba;
39. 
Mert a kamarákba kell hozniok Izráel fiainak és Lévi fiainak a gabonának, a mustnak és az olajnak ajándékát, holott vannak a szent edények és az Istennek szolgáló papok, a kapunállók és az énekesek; és mi nem hagyjuk el a mi Istenünknek házát.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet