<< >>

Mózes I. könyve 10. rész

1. 
Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnek nemzetsége; és fiaik születének az özönvíz után.
2. 
Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.
3. 
A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth, és Tógármah.
4. 
Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.
5. 
Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az ő országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint.
6. 
Khámnak pedig fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán.
7. 
Khúsnak pedig fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh, Szabthékah. Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.
8. 
Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.
9. 
Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród.
10. 
Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád és Kálnéh a Sineár földén.
11. 
E földről ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht.
12. 
És Reszent Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város.
13. 
Miczráim pedig nemzé: Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot.
14. 
Pathruszimot és Kaszlukhimot, a honnan a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot.
15. 
Kanaán pedig nemzé Czídont, az ő elsőszülöttét, és Khétet.
16. 
Jebuzeust, Emorreust, és Girgazeust.
17. 
Khivveust, Harkeust, és Szineust.
18. 
Arvadeust, Czemareust, Hamatheust. És azután elszéledének a Kananeusok nemzetségei.
19. 
Vala pedig a Kananeusok határa, Czídonból Gérár felé menve Gázáig; Sodoma, Gomora, Ádmáh, és Czeboim felé menve Lésáig.
20. 
Ezek a Khám fiai családjok, nyelvök, földjök s nemzetségök szerint.
21. 
Sémnek is lettek gyermekei; a ki Héber minden fiainak atyja, Jáfetnek testvérbátyja vala.
22. 
Sém fiai: Élám, Assur, Arpaksád, Lúd és Arám.
23. 
Arámnak fiai pedig: Úcz, Húl, Gether és Más.
24. 
Arpaksád pedig nemzé Séláht, Séláh pedig Hébert.
25. 
Hébernek is lett két fia: Az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld; testvérének pedig neve Joktán.
26. 
Joktán pedig nemzé Almodádot, Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot.
27. 
Hadórámot, Úzált és Dikláth.
28. 
Obált, Abimáélt és Sébát.
29. 
Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind a Joktán fiai.
30. 
És vala ezeknek lakása, Mésától fogva Séfárba menve a napkeleti hegyekig.
31. 
Ezek a Sém fiai családjok, nyelvök, földjök és nemzetségök szerint.
32. 
Ezek a Noé fiainak családjai az ő nemzetségeik szerint, az ő népeik között, és ezektől szaporodának el a népek a földön, az özönvíz után.


 
 
Előző fejezet   << Lap teteje >>   Következő fejezet